OUR PRODUCTS
Home > Product > Software > ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

ข้อมูลสินค้า
 

ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

  TYPE : Software
  PRODUCT CODE : PRODUCT 19
  PRICE : Call ฿
  DOCUMENT :
  Time : 13/10/2016


ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (Freeflow)

แปลงภาพป้ ายทะเบียนจากรูปภาพให้เป็นตัวอักษร
สามารถอ่านค่าของเลขทะเบียนและจังหวัด
สามารถอ่านป้ายทะเบียนประมูล ป้ายทะเบียนรถตารวจ ป้ายทะเบียนรถทหาร
สามารถอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนที่ความเร็วสูงสุดได้ 180 กิโลเมตร/ชั่วโมง
มีความแม่นยำ ในการอ่านป้ายทะเบียนไม่น้อยกว่า 99.95% จังหวัด 80%
สามารถตั่งค่าการแจ้งเตือนรถต้องสงสัย ( Watch List และ Black List)
รองรับการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดได้ทั้งแบบ IP Camera และ Analog Camera
สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบตรวจการฝ่าฝื่นสัญญาณไฟจราจร
รองรับการส่งขอ้มูลแบบ SQL หรืออื่นๆ