OUR PRODUCTS
Home > Product > Software > ระบบนับคนเข้า-ออก

ข้อมูลสินค้า
 

ระบบนับคนเข้า-ออก

  TYPE : Software
  PRODUCT CODE : PRODUCT 27
  PRICE : Call ฿
  DOCUMENT : -
  Time : -


โปรแกรมเพื่อใช้ในการนับคนเข้าออกโดยใช้วิธีการหาความแตกต่างของภาพ และกระบวนการทางการประมวลผลภาพ เพื่อช่วยให้ผลการนับถูกต้องแม่นยำ โดยการติดตั้งนั้นจะติดกล้องไว้ตรงทางเข้าของอาคาร หรือทางเข้างานแสดงสินค้า โดยข้อมูลการนับจะเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อนำข้อมูลจากการนับไปวิเคราะห์ในด้านการตลาด หรือด้านอื่นๆ