OUR PRODUCTS
Home > Product > ไฟสัญญาณจราจร > ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

ข้อมูลสินค้า
 

ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

  TYPE : ไฟสัญญาณจราจร
  PRODUCT CODE : PRODUCT 4
  PRICE : - ฿
  DOCUMENT : -
  Time : -


- เป็นเครื่องควบคุมไฟสัญญาณจราจรที่ใช้หน่วยประมวลผลกลางแบบ ไมโครโปรเซสเซอร์แบบมีพอร์ท
- ใช้หน่วยความจำแบบ Flash Memory สำหรับเก็บโปรแกรมควบคุมหลัก (Firm Ware)
- ใช้หน่วยความจำแบบ Flash Memory สำหรับเก็บแผนการทำงาน (Operating Plan)
- มีระบบตรวจสอบการทำงานผิดพลาดของตัวประมวลผลกลาง (Watch Dog)
- ใช้ชิพ RTC (Real Time Clock) เป็นตัวกำหนดเวลาการทำงาน
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องควบคุม
- สามารถกำหนดเวลาการเปิดไฟสัญญาณในแต่ละ Stage ได้ 1 – 255 วินาที
- สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อโอนถ่าย แก้ไขเวลา และแผนการทำงาน ฯลฯ